Ανακοινώσεις

Πρόσκληση για την στελέχωση των Τομεακών Επιστημονικών Επιτροπών Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων (Τ.Επ.Ε.Ψ.Υ.Ε.)

ΨΑΔ7ΟΡ1Ο-ΕΩΞ_Προκήρυξη Ενηλίκων_2022

σας διαβιβάζουμε συνημμένα την υπ’ αριθμ. πρωτ. 23514/26-5-2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την στελέχωση των Τ.Επ Ε.Ψ.Υ.Ε. – όπως αυτή αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ-

ΑΙΜΙΛΙΑ ΜΑΚΡΥΑΛΕΑ
Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
Πολιτικών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας
τηλ. 2313-327832
email: amakrialea@4ype.gr