Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΣΑΣ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΩ ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΥ

ΣΤΟ Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΔΟΞΑΤΟΥ

ΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΣΤΟ 2521352466-62

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΤΟΥΡΝΑ ΕΥΑΝΘΙΑ

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΜΟΛΑ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ