Ανακοινώσεις

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΑΠΥ ΣΤΟ ΓΝ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σας επισυνάπτω πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη ιατρών ειδικότητας Αναισθησιολογία με Α.Π.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.

4690/2020 (Φ.Ε.Κ. 104/τ.Α΄/30.05.2020) και παρακαλώ για την ανάρτησή της στην Ηλεκτρονική Σελίδα των Ιατρικών Συλλόγων που κοινοποιήθηκε και της 4ης Υ.Πε.. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων:09 έως και 18 Σεπτεμβρίου 2020.

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ

Πληρ.: Αναστασία Λύρατζη

τηλ.: 2321351685