Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

ΩΔΜΨ4690ΒΡ-ΡΥ5-1-ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ

Σας διαβιβάζουμε την  υπ’αριθ. 2344/09-02-21  Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών Ε.Σ.Υ. του Γ.Νοσοκομείου Δράμας  σε εφαρμογή της υπ’αριθ.πρωτ.Γ4α/Γ.Π.5333/05-02-2021 ( ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ) ( ΑΔΑ : 6Κ1Ζ465ΓΥΟ-9ΓΙ) Απόφασης έγκρισης του Υπουργείου Υγείας