Ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΡΙΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ “Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ”

ΔΙΑΒΙΒ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3 ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ

Μάρι Κωστενιάν

ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού

ΓΝΘ «Γ. Γεννηματάς- Ο Άγιος Δημήτριος»

Οργανική μονάδα «Ο Άγιος Δημήτριος»

Τηλέφωνο 2313 322338

e-mail: agdim-pros@3ype.gr

www.oagiosdimitrios.gr