Ανακοινώσεις

Προκήρυξη πλήρωσης θέσεων ειδικευμένων ιατρών του Γ.Ν. Παπαγεωργίου

SKM_C30821032408461SKM_

C30821032408462

αποστέλλουμε συνημμένα την υπ’ αριθ. 9365/23.03.2021 (ΑΔΑ: Ψ9Α9469ΗΑΞ-Ν38) Προκήρυξη ειδικευμένων ιατρών του Γ.Ν. Παπαγεωργίου.

Για το Τμήμα Προσωπικού,

Τατιάνα Κοβάτσεβιτς

τηλ.:2313 323125,3124,3989