Ανακοινώσεις

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ -ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ(1) ΘΕΣΗΣ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ 10.10.2022

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝ_ της αριθμ. πρωτ. 55065 06.10.2022 (ΑΔΑ92ΟΠ465ΦΥΟ-ΨΙΓ ) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

Σας διαβιβάζουμε την με αριθ.πρωτ.17410/10.10.2022( ΑΔΑ: 9Τ4Δ4690ΒΡ-Π7Θ) ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Προκήρυξη του Γ.Ν. Νοσοκομείου Δράμας για μία(1)  θέση  επί θητεία  ιατρού κλάδου Ε.Σ.Υ. ειδικότητας  Αναισθησιολογίας, βαθμού επιμελητή Β΄

Στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε πληροφορία.

Με εκτίμηση

Αναστασία  Φουλίδου

ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού

Τμήμα Διαχείρισης  Ανθρώπινου Δυναμικού

Γενικό Νοσοκομείο Δράμας

Τ: 2521350202 ,2521350217

Email: grafeio.prosopikou@dramahospital.gr