Ανακοινώσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ ΕΦΗΒΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΕΦΗΒΩΝ

Τριάντα πέντε θέσεις προσφέρει το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το Τμήμα Ιατρικής οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Εφηβική Ιατρική και Φροντίδα Υγείας Εφήβων.

Συμμετέχουν πτυχιούχοι των Σχολών Επιστηµών Υγείας, κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών των Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένων οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής, Σχολών Φιλοσοφικής, Θετικών επιστηµών, Παιδαγωγικής, Φυσικής Αγωγής και Αθλητισµού της ηµεδαπής καθώς και πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ οµοταγών πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής συναφούς γνωστικού αντικειµένου κάτοχοι τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών των Πανεπιστηµίων της ηµεδαπής ή αναγνωρισµένων οµοταγών Ιδρυµάτων της αλλοδαπής.

Κατευθύνσεις:

  1. Εφηβική Ιατρική
  2. Ψυχοκοινωνική και Παιδαγωγική Φροντίδα των Εφήβων

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

  • Αίτηση
  • Δήλωση σκοπού παρακολούθησης του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών
  • Αντίγραφο τίτλων σπουδών ελληνικού Πανεπιστημίου ίδιου Τμήματος και πιστοποιητικό ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, σε περίπτωση πτυχιούχων πανεπιστημίων του εξωτερικού
  • Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η διδακτική ή επαγγελματική εμπειρία, η επιστημονική και κοινωνική δραστηριότητα
  • Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας επιπέδου Β2
  • Δύο σφραγισμένες συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ ή από τον φορέα απασχόλησής τους
  • Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας / διαβατηρίου
  • Τέσσερις πρόσφατες φωτογραφίες ταυτότητας στις οποίες να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν τις αιτήσεις τους, μαζί με τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: msc-adol@auth.gr, είτε με συστημένη ταχυδρομική αποστολή του φακέλου υποψηφιότητας, στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Επιστημών Υγείας, Τμήμα Ιατρικής, ΓραμματείαΓραφείο Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, κτίριο ΚΕΔΙΠ Ιατρικής (έναντι Νοσ. ΑΧΕΠΑ), Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη.

Η γλώσσα διδασκαλίας των μαθημάτων και της συγγραφής της διπλωματικής εργασίας θα είναι η ελληνική.

Η διδασκαλία των µαθηµάτων προβλέπεται να γίνεται διά ζώσης και εξ΄αποστάσεως, ανάλογα µε τις επικρατούσες επιδηµιολογικές συνθήκες.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 18 μηνών, ενώ τα δίδακτρα ανέρχονται στα 3.600 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2021.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 6942776717 ή στείλτε μήνυμα μέσω e-mail στο : msc-adol@auth.gr

Στις Σάβ, 13 Φεβ 2021 στις 5:36 μ.μ., ο/η ΠΜΣ ΕΦΗΒΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ <msc-adol@auth.gr> έγραψε:

Σας ευχαριστούμε θερμά

Εκ της Γραμματείας